Indirect Supplier Enablement

Providing the Tools for Success

Please select your language below:Welcome to the Jabil Coupa Supplier Enablement resource page! This page contains resources that will guide you through the latest cutting-edge performance provided by the Coupa Purchasing system. If you have questions or inquiries about Jabil or Coupa, please contact us at P2P_Support@Jabil.com.

Coupa Success Starts Here

Coupa Supplier Portal

Jabil is excited to offer the Coupa Supplier Portal (CSP) as a free tool for suppliers to easily do business with Jabil. The CSP makes managing transactions easy. The CSP provides you the ability to view purchase orders in one convenient location, sending invoices and see payment status, provide advance ship notices (ASNs), checking the status of transactions, and more. See below for detailed training documentation as well as training videos to help you understand the benefits that the CSP can bring to you as a Jabil partner.

Coupa Supplier Actionable Notifications (SAN) – PO Email

In addition to the CSP, Jabil also offering a way for suppliers to transact using a simple email address. If a supplier chooses not to use the CSP, but does want to be able to gain visibility in to invoice status, they may choose to use Supplier Actionable Notifications (SAN). This will allow suppliers to submit invoices against purchase orders (POs) directly from their PO emails without logging in to the CSP. When suppliers act on these Supplier Actionable Notifications (SAN), they can get follow-up notifications from Coupa about the status of what they submitted, without having a CSP account. Those notifications include, but are not limited to Invoice submit confirmation, notification of an invoice dispute as well as confirmation once an invoice is paid. See below for detailed training documentation as well as training videos to help you understand the benefits that SAN can bring to you as a Jabil partner.

Punch Out Catalog Enablement Guide

A Punch Out Catalog, more accurately called a Punch Out Website, is a method for Jabil to buy from a supplier's website from within Jabil’s own purchasing system. A PunchOut website is a standard ecommerce website with the special ability to communicate directly with a procurement system through cXML and return a pending purchase order back to the buyer so they don't need to enter product information in the procurement system. This method is suggested for suppliers with large catalogs of parts as well as large purchase order transactions and does require IT work on the suppliers side to manage the site. If you have this capability and require set up, the below requirements gathering process must be submitted.

¡Bienvenido a la página de recursos de Habilitación de Proveedores de Jabil Coupa! Esta página contiene recursos que lo guiarán a través de la aplicación más reciente proporcionada por el sistema de compras Coupa. Si tiene preguntas o consultas sobre Jabil o Coupa, contáctenos en P2P_Support@Jabil.com.

Coupa- El éxito comienza aquí

Portal de Proveedores Coupa - CSP

Jabil se complace en ofrecerle el Portal de Proveedores Coupa (CSP) como una herramienta gratuita para que los proveedores puedan hacer negocios fácilmente con Jabil. El CSP facilita la gestión de las transacciones. El CSP le brinda la posibilidad de ver las Órdenes de Compra en un solo sitio, enviar facturas y ver el estado de los pagos, proporcionar avisos de envío anticipado (ASN), verificar el estado de las transacciones y más. Vea a continuación la documentación detallada del entrenamiento y los videos de capacitación para ayudarlo a comprender los beneficios que el CSP puede brindarle como proveedor de Jabil.

Entrenamiento CSP

Notificaciones procesables por el proveedor en Coupa (SAN) – PO Email

Además del CSP, Jabil también ofrece una forma para que los proveedores realicen transacciones utilizando una simple dirección de correo electrónico. Si un proveedor opta por no usar el CSP, pero desea poder obtener visibilidad del estado de la factura, puede optar por utilizar Notificaciones procesables por el proveedor (SAN). Esto permitirá a los proveedores enviar facturas contra Órdenes de Compra (PO) directamente desde sus correos electrónicos sin iniciar sesión en el CSP. Cuando los proveedores actúan en estas Notificaciones procesables por el proveedor (SAN), pueden recibir notificaciones de seguimiento de Coupa sobre el estado de lo que enviaron, sin tener una cuenta CSP. Esas notificaciones incluyen, pero no se limitan a: la confirmación de envío de facturas, la notificación de una disputa de factura, así como la confirmación una vez que se paga una factura. Vea a continuación la documentación detallada del entrenamiento, para ayudarlo a comprender los beneficios que la SAN puede brindarle como proveedor de Jabil.

欢迎来到捷普Coupa供应商启用资源页面!本页面所包含的资源将指引您启用由Coupa采购系统提供的最新的尖端性能。如果您有任何关于Jabil或者Coupa的问题,敬请通过P2P_Support@Jabil.com联络我们。有关Coupa供应商中文培训资源的信息,请点击这里

中文门户说明

Coupa供应商主页系统 (CSP)

介绍: 捷普非常高兴地引入Coupa供应商主页系统,作为一个免费的交易平台提供给所有供应商,以方便您与捷普公司进行合作。Coupa供应商主页系统会让您的交易管理更加便捷。通过Coupa供应商主页系统,您可以随时随地查看订单,提供发票与查收货款,提交出货通知单(ASN),检查交易状态,等等。CSP相关的更多资料,请参阅以下详细的培训资料和视频。

Coupa 供应商可操作提醒 (SAN) – 订单邮件

介绍: 除了 CSP, 捷普还为供应商提供了一种直接用邮箱地址进行交易的交易方式。对于选择不采用CSP,但是希望查看发票状态的供应商,可以使用供应商可操作提醒(SAN)。SAN允许供应商从邮件中直接提交队形订单(POs)的发票,而无需登陆Coupa供应商主页系统。供应商在使用SAN时,即使不拥有一个CSP账户,也可以从Coupa接收到他们所提交内容的状态通知。这些提醒包括但不局限于:发票提交确认,发票异议通知和发票支付款确认。SAN相关的更多资料,请参阅以下详细的培训资料和视频。

Punch Out 价格目录指南

Punch Out 价格目录,更确切地说是Punch Out站点,允许捷普从嵌入在捷普内部采购系统中的供应商网站直接进行购买的一种方式。一个Punch Out站点基于标准的电子商务网站,它可以直接通过cXML和采购系统进行沟通,进而直接将订单推送给采购员,使其不必在采购系统中输入所需产品信息。此方案建议由与捷普拥有相对大量交易目录单元以及交易金额的供应商采纳,并且此方案需要供应商方对站点管理提供IT支持。若贵司有相关能力并寻求建立Punch out站点,请依据以下要求提交申请。

Chào mừng bạn đến với trang Nguồn Hỗ trợ Nhà cung cấp Jabil Coupa! Trang này bao gồm các nguồn thông tin sẽ hướng dẫn bạn về hiệu suất tiên tiến mới nhất được cung cấp bởi hệ thống Mua hàng Coupa. Nếu bạn có thắc mắc hoặc thắc mắc về Jabil hoặc Coupa, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại P2P_Support@Jabil.com

Sự thành công của Coupa bắt đầu từ đây

Cổng thông tin Nhà cung cấp của Coupa

Jabil rất vui mừng khi được cung cấp Cổng thông tin nhà cung cấp cho hệ thống Coupa (CSP) như một công cụ miễn phí để các nhà cung cấp dễ dàng giao dịch với Jabil. CSP giúp quản lý các giao dịch dễ dàng. CSP cung cấp cho bạn khả năng xem các đơn đặt hàng ở một địa điểm thuận tiện, gửi hóa đơn và xem trạng thái thanh toán, cung cấp thông báo trước tình trạng giao hàng (ASNs), kiểm tra trạng thái giao dịch và hơn thế nữa. Vui long xem bên dưới để biết tài liệu đào tạo chi tiết cũng như các video đào tạo để giúp bạn hiểu những lợi ích mà CSP có thể mang lại cho bạn với tư cách là đối tác của Jabil.

Thông báo cho Nhà cung cấp từ Coupa (SAN) – PO Email

Bên cạnh CSP, Jabil cũng cung cấp một phương thức để các nhà cung cấp giao dịch bằng cách sử dụng một địa chỉ email đơn giản. Nếu nhà cung cấp chọn không sử dụng CSP, nhưng muốn có thể hiển thị trạng thái hóa đơn, họ có thể chọn sử dụng Thông báo hành động nhà cung cấp/ Supplier Actionable Notifications (SAN). Điều này sẽ cho phép các nhà cung cấp gửi hóa đơn dựa theo các đơn đặt hàng (PO) trực tiếp từ email PO của họ mà không cần đăng nhập vào CSP. Khi nhà cung cấp hành động theo các Thông báo hành động nhà cung cấp (SAN) này, họ có thể nhận được thông báo theo dõi từ Coupa về trạng thái của những gì họ đã gửi mà không cần có tài khoản CSP. Những thông báo đó bao gồm, nhưng không giới hạn trong hóa đơn gửi xác nhận, thông báo những vấn đề về hóa đơn cũng như xác nhận sau khi hóa đơn được thanh toán. Xem bên dưới để biết tài liệu đào tạo chi tiết cũng như các video đào tạo để giúp bạn hiểu được những lợi ích mà SAN có thể mang lại cho bạn với tư cách là đối tác của Jabil.

Ласкаво просимо на сторінку ресурсів Jabil Coupa для постачальників! Ця сторінка містить ресурси, які допоможуть вам ознайомитися з останніми передовими технологіями, що надаються автоматизованою системою електронних закупівель Coupa Purchasing. Якщо у Вас виникли питання або запити стосовно Jabil або Coupa, зв'яжіться з нами за адресою P2P_Support@Jabil.com.

Успіх з системою Coupa починається тут

Портал постачальників Coupa

Компанія Jabil рада запропонувати до уваги постачальників Портал Coupa (CSP) – безкоштовний програмний засіб, що має на меті допомогти постачальникам спростити ведення справ з Jabil. CSP дозволить нашим постачальникам легко управляти трансакціями. CSP також надає постачальникам можливість переглядати замовлення на закупівлю (purchase orders) в одній зручній локації, надсилати рахунки (інвойси) і бачити статус здійснення оплати , надавати попередні повідомлення про відвантаження (ASN), перевіряти статус транзакцій, і багато чого іншого. Нижче наведені детальні навчальні матеріали, а також навчальні відеоролики, які допоможуть зрозуміти переваги, які система CSP може принести Вам як діловому партнеру Jabil

Робочі повідомлення постачальників (SAN) в системі Coupa – Управління замовленнями на закупівлю (PO) за допомогою електронної пошти

Окрім CSP, Jabil також пропонує постачальникам можливість здійснювати трансакції, використовуючи тільки адресу електронної пошти. Якщо постачальник вирішив не використовувати CSP, але хоче бути «видимим» у системі для перегляду статусу рахунку (інвойсу), він може скористатися функцією «Робоче повідомлення постачальника» (SAN). Це надасть постачальникам змогу виставляти рахунки (інвойси) за замовленнями на закупівлю (POs) безпосередньо з їхніх поштових скриньок, не входячи до системи CSP. Коли постачальники задіяють функцію «Робоче повідомлення постачальника» (SAN), вони мають змогу отримувати подальші повідомлення від Coupa щодо статусу поданих ними документів, не маючи при цьому облікового запису в системі CSP. Такі повідомлення включають поміж іншого, підтвердження виставлення рахунку (інвойсу), повідомлення про наявність спірних питань щодо рахунку (інвойсу), а також підтвердження відразу після здійснення оплати рахунку (інвойсу). Нижче наведені детальні навчальні матеріали, а також навчальні відеоролики, які допоможуть зрозуміти переваги, які функція «Робоче повідомлення постачальника» (SAN) може принести Вам як діловому партнеру Jabil.

Willkommen bei "Jabil Coupa Lieferanten Zugang"! Diese Seite enthält Inhalte, welche Sie durch das neue Coupa-Einkaufssystem und dessen bereitgestellten Leistungen führt. Wenn Sie Fragen zu Jabil oder Coupa haben, wenden Sie sich bitte an P2P_Support@Jabil.com.

Coupa Zugang

Coupa Lieferanten Portal

Jabil freut sich, das Coupa Lieferanten Portal (CSP) als kostenloses Tool für Lieferanten anbieten zu können, um problemlos mit Jabil Geschäfte zu tätigen. CSP erleichtert die Verwaltung von Transaktionen. Mit CSP haben Sie die Möglichkeit sich Bestellungen einfach anzeigen zu lassen, Rechnungen zu senden, den Zahlungsstatus anzeigen zu lassen, Vorauslieferungsbenachrichtigungen (ASNs) bereitzustellen, den Status von Transaktionen zu überprüfen und vieles mehr. Nachfolgend finden Sie detaillierte Schulungsunterlagen sowie Schulungsvideos, mit denen Sie die Vorteile des CSP als Jabil-Partner verstehen können.

Coupa Lieferanten Benachrichtigungen (SAN) -Bestell E-Mail

Zusätzlich zum CSP bietet Jabil Lieferanten auch die Möglichkeit, Transaktionen über eine einfache E-Mail-Adresse durchzuführen. Wenn ein Lieferant CSP nicht verwendet, jedoch den Rechnungsstatus einsehen möchten, kann er sich dazu entscheiden, Supplier Actionable Notifications (SAN)/ Lieferanten Benachrichtigungen (SAN) -Bestell E-Mail zu verwenden. Auf diese Weise können Lieferanten Rechnungen für Bestellungen direkt aus ihren Bestell-E-Mails einreichen, ohne sich beim CSP anzumelden. Wenn Lieferanten auf diese Supplier Actionable Notifications (SAN) reagieren, können sie von Coupa Benachrichtigungen über den Status der übermittelten Informationen erhalten, ohne ein CSP-Konto zu besitzen. Diese Benachrichtigungen umfassen, ohne darauf beschränkt zu sein, die Bestätigung der Rechnung, die Benachrichtigung über Rechnungsabweichungen sowie die Bestätigung, sobald eine Rechnung bezahlt wurde. Nachfolgend finden Sie detaillierte Schulungsunterlagen sowie Schulungsvideos, mit denen Sie die Vorteile von SAN als Jabil-Partner verstehen können.

Benvenuti nella pagina delle risorse per l’Abilitazione fornitore Jabil Coupa! Questa pagina contiene risorse che ti guideranno attraverso le ultime prestazioni all'avanguardia fornite dal sistema di acquisto Coupa. Se avete domande o domande su Jabil o Coupa, vi preghiamo di contattarci a P2P_Support@Jabil.com.

Il successo di Coupa inizia qui

Portale Fornitore Coupa

Jabil è entusiasta di offrire il Coupa Supplier Portal (CSP) come strumento gratuito per i fornitori per fare affari facilmente con Jabil. Il CSP semplifica la gestione delle transazioni. Il CSP ti offre la possibilità di visualizzare gli ordini di acquisto in un'unica posizione, inviare fatture e visualizzare lo stato dei pagamenti, fornire avvisi di spedizione (ASN), controllare lo stato delle transazioni e altro ancora. Vedi sotto per la documentazione dettagliata sull'allenamento e video di formazione per aiutarti a comprendere i vantaggi che il CSP può offrirti come partner Jabil.

Notifiche attuabili dei fornitori Coupa (SAN) - PO Email

Oltre al CSP, Jabil offre anche un modo per i fornitori di effettuare transazioni utilizzando un semplice indirizzo email. Se un fornitore sceglie di non utilizzare il CSP, ma vuole essere in grado di ottenere visibilità nello stato della fattura, può scegliere di utilizzare le notifiche di pubblica utilità del fornitore (SAN). Ciò consentirà ai fornitori di inviare fatture dagli ordini di acquisto (PO) direttamente dalle loro e-mail PO senza accedere al CSP. Quando i fornitori agiscono su queste notifiche azionabili dai fornitori (SAN), possono ricevere notifiche di follow-up da Coupa sullo stato di ciò che hanno inviato, senza avere un account CSP. Tali notifiche includono, ma non si limitano alla conferma di invio della fattura, alla notifica di una controversia sulla fattura e alla conferma una volta che la fattura è stata pagata. Vedi sotto per la documentazione dettagliata sull'addestramento e video di formazione per aiutarti a comprendere i vantaggi che SAN può offrirti come partner Jabil.

Добро пожаловать на страницу для поставщиков компании Jabil на платформе Coupa! Здесь представлены ресурсы, которые помогут вам ознакомиться со всеми новинками ультрасовременной Системы закупок на платформе Coupa. Если у вас возникли вопросы относительно компании Jabil или платформы Coupa, свяжитесь с нами по электронной почте P2P_Support@Jabil.com.

С платформой Coupa вас ждет успех!

Портал поставщика на платформе Coupa

Мы рады представить новый бесплатный сервис - портал поставщиков на платформе Coupa. Вести дела с компанией Jabil стало еще проще! Теперь вы сможете легко управлять вашими сделками. Портал дает вам возможность просматривать заказы на поставку в одном удобном месте, отправлять счета и видеть статус оплаты, размещать предварительные уведомления об отгрузке, проверять статус транзакций и многое другое. Ниже размещены подробные учебные материалы, а также обучающие видеоролики, которые помогут вам оценить преимущества Портала, позволяющего партнерам компании Jabil выполнять все задачи эффективно и в срок.

Интерактивные уведомления, направляемые поставщику платформой Coupa - сообщение по электронной почте, содержащее заказ на поставку

Помимо Портала вы можете совершать сделки, используя обычный адрес электронной почты. Если вы решаете не использовать Портал, но хотите видеть статус счетов, вы можете использовать Интерактивные сообщения, направляемые поставщикам платформой Coupa. Это позволит вам отправлять счета непосредственно из электронных писем, посредством которых были направлены заказы на поставку, не заходя на Портал. Если вы перейдете по такой ссылке, вы сможете получать последующие уведомления с платформы Coupa о статусе отправленных документов, не имея учетной записи на Портале. Такие сообщения включают, помимо прочего, подтверждение отправки счета, уведомление о том, что счет был оспорен, а также подтверждение оплаты счета. Ниже размещены подробные учебные материалы, а также обучающие видеоролики, которые помогут вам оценить преимущества Интерактивных уведомлений, позволяющих партнерам компании Jabil выполнять все задачи эффективно и в срок.

Köszönti a Jabil Coupa beszállítói felkészítő forrásanyagok oldala! Az oldalon olyan forrásanyagokat találhat, amelyek végigkalauzolják a Coupa beszerzési rendszere által nyújtott, legfrissebb csúcsteljesítményű funkciókon. Amennyiben kérdése, kérése merülne fel a Jabil vagy a Coupa kapcsán, forduljon hozzánk a P2P_Support@Jabil.com címen.

Itt kezdődik a Coupa siker

Coupa beszállítói portál

A Jabil nagy izgalommal mutatja be a Coupa beszállítói portált (CSP), a Jabillal üzleti kapcsolatban álló beszállítók ingyenes eszközét. A CSP megkönnyíti a tranzakciók kezelését. A CSP lehetőséget nyújt a megrendelések (PO) áttekintésére egyetlen praktikus felületen, számlaküldésre és a fizetési státusz megtekintésére, előzetes szállítási értesítő (ASN-ek) mellékelésére, a tranzakciók állapotának ellenőrzésére és sok másra. Az alábbiakban találja a részletes oktatási dokumentációkat, illetve az oktató videókat, amelyek segítségére lesznek, hogy megismerje az előnyöket, amelyeket a CSP kínál Önnek a Jabil partnereként.

Coupa beszállítóitevékenység-értesítő (SAN) – PO e-mail

A CSP mellett a Jabil egy másik módszert is kínál beszállítói számára a tranzakciók intézésére, egyszerűen, e-mail-címen keresztül. Ha a beszállító úgy dönt, hogy nem használja a CSP-t, de rálátást szeretne a számlázási állapotra, választhatja a beszállítóitevékenység-értesítőt (SAN). Ezzel a beszállító benyújthat számlát a megrendelés (PO) ellenében, közvetlenül saját PO e-mailjeiből, anélkül, hogy belépne a CSP-be. Amennyiben a beszállítók ezeket a beszállítóitevékenység-értesítőket (SAN) választják, kaphatnak követő értesítéseket a Coupa-tól a benyújtott anyagok státuszáról, anélkül, hogy lenne saját CSP fiókjuk. Ilyen értesítés többek között, de nem kizárólag, a számlabenyújtás-visszaigazolás, értesítés vitatott számláról, illetve visszaigazolás a számla kifizetéséről. Az alábbiakban találja a részletes oktatási dokumentációkat, illetve az oktató videókat, amelyek segítségére lesznek, hogy megismerje az előnyöket, amelyeket a SAN kínál Önnek a Jabil partnereként.

Jabil Coupa Supplier Enablement 資料サイトへようこそ! このページには、Coupa Purchasingシステムが提供する最新のパフォーマンスに関する資料が掲載されていますので、ご自由に閲覧してください。 JabilやCoupaについて質問がある場合は、P2P_Support@Jabil.comまでご連絡ください。

Coupa を成功させるには

Coupaサプライヤーポータル

お取引先様に、ジェイビルとのビジネスを円滑に行うためのフリーツールとして、Coupa サプライヤーポータル(CSP)を提供できることを非常に光栄に思います。CSPはお取引先様との注文管理を円滑に進めます。CSPは、セントラルコントロールになっており、クラウドで注文書を見たり、請求書を送って支払状況を見たり、事前出荷明細通知(ASNs)を提供したり、注文状況/取引状況を確認したりすることが出来ます。CSPをご利用することで大きなメリットがあります。そちらを理解していただける手助けとして、詳細が書かれたトレーニング資料がありますので、以下をクリックして頂き参照をよろしくお願いいたします。

Coupa お取引先様実施依頼通知(SAN- PO Email)

CSPに加えて、ジェイビルはEメールアドレスを利用した簡単な処理方法も、お取引先様のために提供しています。お取引先様がCSPに登録をしていない場合、または、CSPを利用せずに注文状況を把握したい場合は、お取引先様実施依頼通知:Supplier Actionalble Notice(SAN)というEメールを利用して注文状況を確認することができます。これは、CSPへログインすることなく、PO Eメールから直接、納品や請求書処理をすることが出来きる機能です。また、提出した内容の状況についてCoupからのフォローアップ通知を受け取ることができます。これらの通知には、請求書の提出確認、請求書に対する質問の通知と、支払い通知の確認など多岐にわたります。SAN のご利用方法の詳細については、トレーニング資料とトレーニングビデオがありますので、下記をクリックして参照をよろしくお願いいたします。